Žalm 122

Zaradoval jsem se, když mi řekli:
»Do Domu Hospodinova půjdeme!«
Už stojí naše nohy
v tvých branách, Jeruzaléme!
Jeruzalém je vystavěn jako město,
spojené v jeden celek.
Tam vystupují kmeny, kmeny Hospodinovy,
jak to Zákon přikazuje Izraeli, aby chválil Hospodinovo Jméno.
Tam stojí soudní stolce,
stolce Davidova domu.
Vyprošujte Jeruzalému pokoj:
ať jsou v bezpečí, kdo tě milují,
ať vládne mír v tvých hradbách,
bezpečnost v tvých palácích!
Kvůli svým bratřím a přátelům
budu říkat: Pokoj v tobě!
Kvůli Domu Hospodina, našeho Boha,
budu ti přát štěstí.